Stadgar

STADGAR FÖR BÅRARYD-HESTRA FIBERFÖRENING.                                                                                               


Antagna på föreningsstämma 11 september 2013
§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Båraryd-Hestra fiberförening


§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

”Föreningen har bildats av boende på landsbygden. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna genom föreningens verksamhet ska få tillgång till bredband. För detta ändamål bygger föreningen ett kommunikationsnät för bredband. Byggnationen finansieras genom att medlemmarna tillskjuter kapital genom inbetalda medlemsinsatser. Insatserna används endast för byggnationen och avser på intet sätt en betalning för de kommande bredbandstjänsterna utan möjliggör istället endast dessa.” Föreningen kommer efter byggnation att äga och förvalta bredbandsanläggningen under minst 5 år och möjliggöra för föreningens medlemmar att på egen bekostnad valfritt bestämma de tjänster som finns att tillgå.

Medlem deltar i verksamheten genom att medverka på föreningsstämma och    informationsmöten m.m. Under projektering/utbyggnad av bredbandet förutsätts aktiv medverkan med information m.m. som påverkar bredbandets sträckning på den egna fastigheten


§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte mellan Båraryd och Hestra i Gislaveds kommun och Jönköpings län.


§ 4 MEDLEMSKAP

För fysisk eller juridisk person krävs medlemskap för att ansluta fastighet och/eller anläggning till fibernätet. För juridiska personer krävs särskild överenskommelse med föreningens styrelse.Undantag från obligatoriskt medlemskap kan medges för offentliga myndigheter/institutioner

Som medlem kan antas sökande fysisk eller juridisk person, som äger fastighet eller anläggning eller driver verksamhet inom föreningens verksamhetsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

Ansökan om medlemskap, som prövas av styrelsen, görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. I medlemskapet ingår att man utan ersättning upplåter mark till föreningen för att möjliggöra nedgrävning av fiberkabel till föreningens medlemmar.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägaren.


§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen.


§ 6 INSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett medlemsinsats om 15000 kr (grundinsats) per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet eller anläggning. Om medlem önskar extra fiberpar på fastigheten ska insatsen ökas med 7500 kr per fiberpar.

Insatsen skall betalas när medlemskap har beviljats och arbetet med utbyggnad av fiber påbörjas för den etapp som berör fastigheten.

Med ansluten fastighet menas fastighet eller verksamhet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till fibernätet.


§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem skall årligen till föreningen betala eventuell medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

Nya medlemmar som tillkommer efter projektstart betalar en grundinsats samt de extra kostnader som uppstår.


§ 9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning delgivits medlemmen.

Föreningen betalar ej tillbaka insatsbelopp eller eventuella andra medlemsavgifter.


§ 10 UTTRÄDE

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst tre månader före räkenskapsårets slut.

Föreningen betalar ej tillbaka insatsbelopp eller eventuella andra medlemsavgifter.


§ 11 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter inklusive suppleanter.  Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. På första stämman väljs dock ungefär halva antalet ledamöter på ett år för att därmed säkerställa att inte hela styrelsen avgår vid ett och samma tillfälle. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara vid styrelsemöte.

Styrelsen fördelar själva övriga uppdrag som exempelvis kassör, sekreterare m.m.


§ 12 VALBEREDNING

På föreningsstämman väljs två personer att utgöra valberedningen, varav en är sammankallande.


§ 13 REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen minst  två revisorer utses.

De väljs för ett år.


§ 14 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen inom sig utser.


§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 16 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§ 17 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition

av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamötena.

9. Beslut om antal styrelseledamöter.

10. Val av ordförande för ett år.

11. Val av övriga styrelseledamöter.

12. Val av revisorer.

13. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.

14. Fråga om årsavgift.

15. Behandling av inkomna motioner.

16.Övriga frågor.


§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald grundinsats enligt § 6.Röstning kan ske med fullmakt.


§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma eller andra meddelanden skall ske via brev eller e-post. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma.


§ 20 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. Återbäring ska fördelas mellan medlemmarna i förhållande till antalet inbetalda grundinsatser.


§ 21 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till antalet inbetalda grundinsatser.


§ 22 STADGEÄNDRING

Stadgeändring skall ske enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.


§ 23 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar


§ 24 MOTIONER

Ska vara inlämnade till styrelsen  före den 1 december för behandling.


§ 25 ÖVRIGT

Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.